บริษัท สยามออโต้บอดี้ จำกัด  
 
 
  .....เริ่มลงมือก่อสร้างโรงงาน ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2540 - พฤศจิกายน 2540 และ
ได้เปิดดำเนินธุรกิจในเดือน พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา ด้วยความสามารถในการให้บริการซ่อมสีและตัวถัง
รถยนต์ได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 300 คันโดยใช้การซ่อมด้วยระบบสีแห้งช้า 2K ทุกคันและในปัจจุบันอู่ได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัทประกันภัยชั้นนำถึง 15 แห่งให้การแต่งตั้ง
เป็นอู่ในเครือ
 
 
 
  คุณสมบัติพิเศษ  
 
  1. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอู่กลาง กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
2. ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาผีมือแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
3. สมาชิกสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
 
 
 
  บุคลากร  
 
  บริษัท สยามออโต้บอดี้ จำกัด ได้จัดเตรียมบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการซ่อมแซมตัวถังรถยนต์โดยตรง ซึ่งผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
กองมาตรฐาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม โดยได้ทำการฝึกอบรมบุคลากรในด้านต่าง ๆ
 
 
 
กรรมการ บริษัท
EXECUTIBE
 

นาย ไชยวัฒน์ นุยา
กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมอู่กลางการประกันภัย

คณะกรรมการ
บริษัท อู่แม่กลอง จำกัด

คณะกรรมการ
บริษัท อู่แม่กลองเซอร์วิส จำกัด

 


นาย พีระ นุยา

กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการ
บริษัท เอส.อี.เอ มาร์เก็ต ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

 
นาย ศุภชัย จิรพงศธร
กรรมการที่ปรึกษา
 
น.ส. พรมพร โรจนสมิทธ์
กรรมการที่ปรึกษา

 น.ส. กุลวดี ต่อกิจยืนยง

กรรมการบริหาร

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/บัญชี
 
นาย จีระศักดิ์ ต่อกิจยืนยง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/โรงงานพนักงานต้อนรับ
RECEPTIONIST
น.ส. ฐิติรัตน์  นรนิน
น.ส. อรอุมา  กองแก้ว

น.ส. นฤมล ชัยศรีจันทร์

ฝ่ายบุคคล
พนักงานต้อนรับ
พนักงานต้อนรับ
   
น.ส. นารีรัตน์ รัตนอุดม
น.ส. เสาวลักษณ์จันทร์ตน
น.ส. ลัดดา   ประทุม
พนักงานการเงิน
พนักงานรับรถ

พนักงานปิด ปิดเรื่อง

 
 

ฝ่ายผลิต
FOCTORY

 
เกรียติบัตรของพนักงาน
 
     
  
 
 
 
นาย สุทธิพงษ์ แสวงศรี ี
 
 
หัวหน้าแผนกผสมสี
 
 
 
 
 
 
 
นาย อนุวัติ กระแสสิงห์
 
หัวหน้าแผนกเคาะ/ประกอบ
 
 
 

 
นาย ดุสิต ขำโครกกรวด
 
หัวหน้าแผนกโป้ว
 
 
 
 
 
SiamAutoBody.com© 2005 :: Privacy Policy :: Terms Of Use :: Design by xzign.com